Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Kort fortalt

Deltageren opnår færdigheder i indsamling, håndtering og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45110 - Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Målgruppe: Personer, der er beskæftiget med indsamling, håndtering og forsendelse af olie- og kemikalieaffald eller, der skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Vigtigste faretyper og risici
- Indsamling og sortering i affaldsgrupper
- Anvendelse af korrekte og godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter
- Transportregler og sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.
- Korrekt brug af personlige værne-/hjælpemidler

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Udfærdige transportdokument og eventuel affaldsdeklaration
- Handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt olie og kemikalieaffald
- Træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger herunder anvende hjælpe og beskyttelses udstyr
- Udlevere skriftlige anvisninger på chaufførens sprog
- Kontrollere at chaufføren opfylder gældende uddannelseskrav
- Kontrollere transportmidler og udstyr opfylder krav til transport af olie og kemikalieaffald
- Håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse herom.

Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis

Fagnummer: 45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 3.072,35